Contact Us

ROMS THAI SPA 

G-2 , AMIZARA  APARTMENT  , NR SWAGAT RESTAURANT ,
CHIKUWADI , JETALPUR , VADODARA , GUJRAT -390007.
Ph. 07878666877
 
 
Mr. Manu Kumar ( Director HR)
Email : manukumar@romsthaispa.com
M- +91-8000266777
Mr. Bhavani Singh ( Director Admin)
Email : bhavanisingh@romsthaispa.com
M- +91-8000406777
 
 
Reg . Office :
 
14 , ALKAPURI , RADAJI CIRCLE , UDAIPUR, RAJASTHAN - 31301
Ph. 0294-6509777